СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ „ИЗГОТВЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ИНОВАТИВНА СИСТЕМА ЗА ЛЕСНО СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНО ВИДЕО ЗА ИНТЕРНЕТ САЙТОВЕ НА ИНТЕРАКТИВ ВИДЕО ЕООД“

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ „ИЗГОТВЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ИНОВАТИВНА СИСТЕМА ЗА ЛЕСНО СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНО ВИДЕО ЗА ИНТЕРНЕТ САЙТОВЕ НА ИНТЕРАКТИВ ВИДЕО ЕООД“
                        Интерактив видео ЕООД е бенефициент по АДБФП BG16RFOP002-1.002-0408-C01 „Разработване на Иновативна система за лесно създаване на интерактивно видео за Интернет сайтове от Интерактив видео ЕООД“ с основна цел разработването на иновативен продукт (услуга) - Иновативна система за лесно създаване на интерактивно видео за интернет сайтове от Интерактив видео ЕООД, попадащ в приоритетно направление „компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер“ на тематична област „нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ на ИСИС.
                        Във връзка с успешното изпълнение на проекта Екипът на ИНТЕРАКТИВ ВИДЕО ЕООД набира ценови предложения за избор на изпълнител за услуга с с предмет „Изготвяне на икономическа оценка, финансова и техническа оценка на иновативна система за лесно създаване на интерактивно видео за интернет сайтове на Интерактив видео ЕООД“.
                        ОПИСАНИЕ НА РАЗРАБОТЕНАТА СИСТЕМА:
                        Създаден прототип на Иновативна система за лесно създаване на интерактивно видео за Интернет сайтове, в това число:
                        User-friendly интерфейс, прост и лесен, така че потребителите да могат да го използват интуитивно и без трудности;
                        Бързина па процеса по обработка - от заснемането до публикуването му в Интернет;
                        Добавяне на интерактивности;
                        Статистики - възможност за проследяване на видеото и начините, по които го гледат потребителите, както и техните действия;
                        Възможност потребителите сами да създадат интерактивното видео, а не да ползват високоплатени специалисти за целта;
                        Добавяне на интерактивни елементи във видео, докато то сс възпроизвежда;
                        Създаване на интерактивно видео директно през браузъра на потребителя;
                        Съвместимост с всички видео платформи (мобилни, десктоп, таблети);
                        Възможност за управление на възпроизвеждането на видеото;
                        Вграждане на видео във видеото;
                        Възможност външни потребители да добавят интерактивни елементи (маркетплейс);
                        API функционалности за интеграция с външни платформи;
                        Клауд базирано решение;
                        Автоматизирано преоразмеряване иа видеата за оптимално управление на различни Интернет скорости;
                        Поддръжка на Content Delivery Network (CDN);
                        Множество езици иа работа чрез интерфейса;
                        Мобилно приложение за създаване на интерактивното видео;
                        Поддръжка и управление на метаданни за всяко видео.

                        Необходимо е да се изготви икономическа и финансова оценка на Иновативна система за лесно създаване на интерактивно видео за Интернет сайтове от квалифицирани специалисти, която да бъде използвана при последващата пазарна реализация на разработения по проекта иновативен продукт.
                        ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 29 900,00 лв. /двадесет и девет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС
                        ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА: до 50 календарни дни, считано от одобрение на получената оферта и изпращане на възлагателно писмо до изпълнителя, но не по-късно от крайния срок за изпълнение на дейностите по ДБФП - 31.07.2019 г.
                        НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ: Всеки кандидат има право да представи само една оферта по настоящата поръчка. Кандидатите трябва да представят ценовите си предложения, срока за изпълнение на доставката на e-mail: nadezhda.angelova@gmail.com  и/или на хартиен носител на адрес: гр. София, бул./ул. "Ал.Стамболийски" No 127 , вх. Г , ет. 3 , ап.10.

© 2019 Interactive Video Ltd Всички права запазени