Какво означава "интерактивност"

В полето на информационните науки, комуникациите и промишления дизайн съществуват дебати относно значението на термина „интерактивност“ (на английски: interactivity). Една от гледните точки определя интерактивността в три различни нива:

Неинтерактивен – системата въздейства върху друга чрез еднопосочни действия или съобщения, които не са породени от предхождащо взаимодействие с отсрещната система
Реактивен – системата взаимодейства с друга система, като реагира еднократно на действие или съобщение, получено от отсрещната система
Интерактивен – системата контактува чрез поредица от действия и/или съобщения с друга система/системи като всяко действие или съобщение е свързано и породено от предишните такива
В най-общ смисъл интерактивността може да бъде разглеждана като всяка форма на двустранна комуникация. Последната може да бъде между:

двама или повече души;

човек и електронна система;
две или повече електронни системи.
Съществуват три основни критерия за класификация на видовете интерактивност:

според броя на лицата или електронните системи, участващи в нея – по този критерий интерактивността може да бъде един към един, един към много или много към много;
според времето на извършване на комуникацията – ако последната се извършва по едно и също време, то интерактивността се нарича синхронна, а в противен случай – асинхронна;
според начините за извършване на комуникацията – ако и в двете посоки тя се извършва по един и същ начин, то интерактивността се нарича симетрична, а в противен случай – асиметрична.

© 2019 Interactive Video Ltd Всички права запазени