Проект № BG16RFOP002-1.002-0408-C01 „Разработване на Иновативна система за лесно създаване на интерактивно видео за Интернет сайтове от Интерактив видео ЕООД“

Кратко описание:

 

Стартиращото предприятие Интерактив видео ЕООД е създадено с основната цел да разработи, а след това и да реализира на пазара, Иновативната система за лесно създаване на интерактивно видео за интернет сайтове. Целта на настоящия проект е разработването на иновативен продукт (услуга), който да може да бъде използвана директно от браузера на клиента , като по този начин Интерактив видео ЕООД ще предложи на пазара продукт – комплексна иновативна услуга за създаване на интерактивно видео, която да улесни процеса и намали цената на създаване на интерактивни видеоклипове.

 

Проектната идея е свързана с разработването на сървис ориентирана уеб система /SaaS/, като след регистрация потребителят ще качва видеата си в системата. Иновативната система автоматично ще обработва видеата до правилните уеб размери, след което потребителят, чрез браузера си (без необходимост от инсталиране на никакъв допълнителен софтуер) или мобилният си телефон, ще има възможност да добавя различни интерактивни елементи в различни моменти от видеото – снимки, видео, анимирани изображения, балони с информация, текст, линкове и т.н. Иновативната услуга няма да промени видеото, а по-скоро ще му даде добавена стойност, като прибавените елементи ще се записват на отделни файлове, така че ако желаят потребителите да имат възможност да показват видеото без елементите или с тях.

 

Поради развлекателния елемент, който съдържа разработваната по проекта иновация и принадлежността ѝ към културните и творческите индустрии тя попада в приоритетно направление „компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер“ на тематична област „нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ на Иновационната стратегия за интелигентна специализация, като също така може да бъде съотнесена и към приоритетно направление „уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти“ на тематична област „ИКТ и информатика“.

 

Бенефициент: Интерактив видео ЕООД

 

Продължителност: 24 месеца (начало 31.07.2017 – край 31.07.2019г.)

 

Обща стойност:: 431 760 лв., от които 388 584 лв. Безвъзмездна финансова помощ и 43 176 лв. съфинансиране от страна на бенефициента

© 2019 Interactive Video Ltd Всички права запазени